Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν την αρμενίσαμε ακόμα.

Το πιο όμορφο παιδί δε μεγάλωσε ακόμα.

Τις πιο όμορφες μέρες, τις πιο όμορφες μέρες μας, δεν τις ζήσαμε ακόμα.
Δεν τις ζήσαμε ακόμα.

Σάββατο, 11 Σεπτεμβρίου 2010

Η Κυβέρνηση παραδίδει Γη και Υδωρ στο πολυεθνικό κεφάλαιο.


ΠΡΟΣΟΧH!!!
Ο νέος "αναπτυξιακός" νόμος Παμπούκη, υπάρχει κίνδυνος να μετατραπεί σε ταφόπλακα για το περιβάλλον. Προτρέπει την ασύδοτη δράση του ξενοδοχειακού (και όχι μόνο) κεφαλαίου, ενώ υπονομεύει το ρόλο της αυτοδιοίκησης αλλά ακόμα και του Συντάγματος ώστε να επιταχυνθούν οι επενδυτικές διαδικασίες.
Καμαρώστε τα επίμαχα άρθρα του νομοσχέδιου Παμπούκη και θα καταλάβετε τις δραματικές συνέπειες που θα υπάρξουν για τη περιοχή, το ενάλιο περιβάλλον, την προστασία των δασικών και αρχαιολογικών εκτάσεων, την εκμετάλλευση παραλιών, την ιδιωτικοποίηση της υγείας, της διαχείρισης απορριμμάτων κλπ. Και όλα αυτά στο όνομα της προσέλκυσης ξένων επενδύσεων, μέσω του εργαλείου INVEST IN GREECE. Ακόμα και τα ΣΧΟΑΠ και οι γενικοί οικοδομικοί κανονισμοί προσαρμόζονται στις ανάγκες των επενδυτών.
Με λίγα λόγια… η κυβέρνηση των προθύμων υλοποιεί σε χρόνο ρεκόρ, όσα τους είπε η Τρόικα να κάνουν (μόλις πριν μερικές μέρες) κατά τη διάρκεια της τελευταίας τους επιθεώρησης. Θυμίζουμε ότι οι «επιτηρητές» μας, στην ίδια τους επίσκεψη διέταξαν νέα μέτρα λιτότητας για το λαό … (Μνημόνιο 2)
Τα πάντα λοιπόν προσφέρονται στην αύξηση της κερδοφορίας του κεφαλαίου. Από τα εργασιακά μας δικαιώματα, ως και τα πιο βασικά συνταγματικά μας πολιτικά δικαιώματα.
Καμαρώστε τους:

Αρθρο 1
Μεγάλα έργα
Η εκτέλεση έργων γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας (στο εξής: «μεγάλα έργα»), που αφορούν την κατασκευή, επέκταση ή εκσυγχρονισμό υποδομών και δικτύων στη βιομηχανία, στην ενέργεια, στον τουρισμό, στις μεταφορές και επικοινωνίες, στην παροχή υπηρεσιών υγείας, στη διαχείριση απορριμμάτων και στην πραγματοποίηση επενδύσεων υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων που εντάσσονται στον Ν. 3299/2004, όπως ισχύει, συνιστά υπόθεση μείζονος εθνικής σημασίας που συμβάλλει στην οικονομική και βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας και αποβλέπει ιδίως:
* Στη δημιουργία σύγχρονων υποδομών και δικτύων που εξυπηρετούν μέρος ή το σύνολο της χώρας.
* Στη στήριξη της οικονομίας της χώρας και του ρυθμού ανάπτυξής της. * Στην ενίσχυση της ανταγωνιστικής παρουσίας της στον διεθνή και ευρωπαϊκό χώρο και ιδίως στον ευρύτερο μεσογειακό και βαλκανικό της περίγυρο.
Αρθρο 4
Διαδικασία αιτήσεων ένταξης επενδύσεων από τον ιδιωτικό τομέα
Οι φάκελοι για την υπαγωγή επενδύσεων στη διαδικασία μεγάλων έργων υποβάλλονται στην Ιnvest in Greece. Οι επενδυτές που αιτούνται την υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου στη διαδικασία μεγάλων έργων υποχρεούνται να υποβάλουν, με την αίτησή τους, πλήρη φάκελο, ο οποίος θα περιλαμβάνει: * Επιχειρησιακό σχέδιο (business plan) της επένδυσης.
* Ανάλυση των άμεσων και έμμεσων επιπτώσεων της επένδυσης στην ελληνική οικονομία σε βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα (investment impact assessment).
* Ανέκκλητη εντολή προς την Ιnvest in Greece να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για τον έλεγχο ή/και διασταύρωση των υποβληθέντων στοιχείων του φακέλου επενδυτικού σχεδίου, τη λήψη των απαιτούμενων αδειών για την υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου στη διαδικασία μεγάλων έργων και την εκτέλεση του έργου.
Αρθρο 7
Ειδικά σχέδια ολοκληρωμένης ανάπτυξης περιοχών
Για τον ορθολογικό σχεδιασμό και την ολοκληρωμένη ανάπτυξη των περιοχών υποδοχής των μεγάλων έργων, καθώς και των βοηθητικών και συνοδών έργων τους, καταρτίζονται και εγκρίνονται ειδικά σχέδια ολοκληρωμένης ανάπτυξης. Τα ειδικά σχέδια ολοκληρωμένης ανάπτυξης οφείλουν να εναρμονίζονται προς τις επιλογές ή κατευθύνσεις των εγκεκριμένων περιφερειακών πλαισίων και, αν αυτά ελλείπουν, προς τις επιλογές ή κατευθύνσεις του εγκεκριμένου γενικού και των εγκεκριμένων ειδικών πλαισίων χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης.
Αρθρο 9
Εκδοση αδειών
Οι αρμόδιες ή συναρμόδιες για την έκδοση αδειών υπηρεσίες και φορείς ελέγχουν κατά απόλυτη προτεραιότητα την πληρότητα του φακέλου δικαιολογητικών για την εκτέλεση μεγάλων έργων σε αποκλειστική προθεσμία 15 εργάσιμων ημερών από την περιέλευση σε αυτές του πλήρους φακέλου. Εφόσον απαιτείται συμπλήρωση στοιχείων, η αρμόδια υπηρεσία εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας ζητεί από την Ιnvest in Greece τη συμπλήρωση του φακέλου με συγκεκριμένα στοιχεία, από την υποβολή των οποίων εκκινεί εκ νέου η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου.
Ολες οι άδειες που απαιτούνται για τη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση και λειτουργία των επενδύσεων που έχουν υπαχθεί στη διαδικασία μεγάλων έργων λογίζεται ότι έχουν εκδοθεί με την παρέλευση τριών μηνών από τη διαβίβαση του πλήρους φακέλου στην αρμόδια υπηρεσία, εφόσον δεν έχει υπάρξει η προβλεπόμενη από το προηγούμενο άρθρο ενημέρωση.
Αρθρο 10
Πολεοδομικές ρυθμίσεις
Για την κατασκευή, επέκταση ή εκσυγχρονισμό των μεγάλων έργων σε χώρους εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων επιτρέπονται παρεκκλίσεις από τους ισχύοντες όρους και περιορισμούς δόμησης της περιοχής, καθώς και από τις διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού. Οι παρεκκλίσεις αυτές εγκρίνονται με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ύστερα από πρόταση του φορέα πραγματοποίησηςκαι γνώμη του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΣΧΟΠ) του οικείου νόμου και μπορεί να αφορούν:
* Τις αποστάσεις των κτιρίων από τα όρια του οικοπέδου, τον συντελεστή δόμησης, τον συντελεστή κατ΄ όγκο εκμετάλλευσης, το ύψος, την κάλυψη.
Αρθρο 12
Παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας
Για την κατασκευή, την επέκταση ή τον εκσυγχρονισμό των μεγάλων έργων επιτρέπεται η παραχώρηση στον φορέα πραγματοποίησής τους του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού, παραλίας, συνεχόμενου ή παρακείμενου θαλάσσιου χώρου ή του πυθμένα. Η παραχώρηση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει και απλή χρήση αιγιαλού και παραλίας για την εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών των έργων αυτών και διενεργείται μόνο μετά την έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων. Η παραχώρηση αυτή θεωρείται δημόσιας ωφέλειας και γίνεται με απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Πολιτισμού
.
Υ.Γ. Οι κύριοι της αυτοδιοίκησης που μέσω των ΠΕΡΠΟ, παρέδωσαν τα «Πλευρά» στην προνομιακή εκμετάλλευση των Ρώσων επενδυτών, πρέπει να μας εξηγήσουν αν οι νέες προνομιακές ρυθμίσεις που περιλαμβάνει το νομοσχέδιο για τους όρους δόμησης θα εφαρμοστούν στην συγκεκριμένη επένδυση.


ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
.

Τετάρτη, 8 Σεπτεμβρίου 2010

Απίστευτο ηχητικό ντοκουμέντο...Κατεβάστε το

Πριν 18 μήνες (μισό χρόνο πριν τις εκλογές) ο Πρωθυπουργός της επιτήρησης, σε συνέντευξή του στο Στέλιο Κούλογλου, μίλησε για το Δ.Ν.Τ.

Τα συμπεράσματα δικά σας.

Ευχαριστούμε την Ελληνοφρένεια που μας θύμισε αυτό το διάλογο.

.

Τρίτη, 7 Σεπτεμβρίου 2010

Είναι η Ελλάδα "Ψωροκώσταινα"... ή κάποιοι μας δουλεύουν ψιλό γαζί;του Δημήτρη Λιβιεράτου

Σ' ένα κόσμο που το 2009 είχε πληθυσμό 6.768.167.712 κατοίκους, η Ελλάδα των 11.260.000 κατοίκων αποτελούσε το 0,166% του πλανήτη. Ωστόσο, ο ελληνικός καπιταλισμός κατέχει την 22η θέση στον κόσμο στη λίστα των πιο πλούσιων χωρών.
Ας δούμε πώς εξειδικεύεται αυτό σε μερικά βασικά χαρακτηριστικά του, που αποτελούν τους πυλώνες της δυναμικής του:

1. Μέχρι το 2009 ήταν πρώτος στον παγκόσμιο εμπορικό στόλο. Το 2010 έγινε δεύτερος, κατέχοντας το 14,8% του συνόλου της παγκόσμιας εμπορικής ναυτιλίας. Ο ελληνικόκτητος εμπορικός στόλος αποτελείται από 2.974 πλοία συνολικής χωρητικότητας 175.540.000 τόνων. Όμως, αν συνυπολογιστεί ότι ελέγχουν και το στόλο άλλων, μικρότερων πλοικτητών, φτάνουμε στο 20% περίπου του παγκόσμιου στόλου! Ο υπό ελληνική σημαία στόλος είναι πέμπτη δύναμη στον κόσμο (αυτό σημαίνει ότι πολλά ελληνόκτητα πλοία ταξιδεύουον με ξένη σημαία - τους συμφέρει καλύτερα) και πρώτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κατέχοντας το 39,7% του συνόλου.

Μέχρι το τέλος του 2009 οι Έλληνες εφοπλιστές (μια συμπαγής ομάδα περίπου 400 πλοιοκτητών) είχαν παραγγείλει τη ναυπήγηση 748 νέων πλοίων, χωρητικότητας 64,9 εκατ. τόνων, κυρίως στα ναυπηγεία της Νότιας Κορέας και της Κίνας.
Οι εγκατεστημένες στην Ελλάδα περίπου 1.300 ναυτικές επιχειρήσεις απασχολούν πάνω από 12.000 υπαλλήλους. Το ξένο συνάλλαγμα από ναυτιλιακές υπηρεσίες το 2009 ήταν 13,552 δισ. ευρώ, έναντι 19,188 δισ. ευρώ το 2008 - η πτώση οφείλεται σε μείωση του όγκου του παγκόσμιου εμπορίου και σε μεγάλη πτώση των τιμών των ναύλων. Το συνάλλαγμα αυτό αντιστοιχεί στο 5,6% του ΑΕΠ!

Οι Έλληνες εφοπλιστές συνήθως αποφεύγουν τη δημοσιότητα - εξάλλου δεν υποχρεούνται καν να δημοσιεύουν ισολογισμούς, ενώ έχουν 57 φοροαπαλλαγές και η συνειοσφορά τους στη φορολογία είναι μικρότερη και από των μεταναστών! Όμως, είναι επιχειρηματικά παρόντος, με εμφανή τη συμμετοχή τους σε τουριστικές εγκαταστάσεις, ναυτικές συγκοινωνίες εσωτερικού και εξωτερικού, αεροπορία, τράπεζες και άλλους τομείς όπου η συμμετοχή τους είναι λιγότερο -ή και καθόλου- γνωστή.

2. Έχει ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο και επεκτατικό στο εξωτερικό τραπεζικό τομέα: Οι ελληνικές τράπεζες, από τη στιγμή που άνοιξαν τα βόρεια σύνορα το 1989-1990 με τη διάλυση των Ανατολικιών καθεστώτων, προχώρησαν αμέσως "στους δρόμους τους παλιούς", όπως τότε γράφαμε. Αυτή την περίπου εικοσαετία μέχρι σήμερα, η επέκταση των ελληνικών τραπεζών στα Βαλκάνια και τις Ανατολικές χώρες όχι μόνο ήταν καλπάζουσα αλλά μάλλον και πρωτοφανής στην ταχύτητά της. Σήμερα, στα μέσα του 2010, λειτουργούν περίπου 3.500 υποκαταστήματα των ελληνικών τραπεζών σ' αυτές τις χώρες - χωρίς να λογαριάζουμε και την επέκταση των μεγάλων κυπριακών τραπεζών στις ίδιες περιοχές. Ταχύτατη είναι επίσης η επέκταση των ελληνικών τραπεζών στην Τουρκία τα τελευταία χρόνια. Να σημειώσουμε επίσης ότι στην αρχή αυτής της περιόδου οι ελληνικές τράπεζες αποσύρθηκαν τελείως από τις δυτικές αγορές, πουλώντας τα καταστήματα νπου είχαν σε Ευρώπη και ΗΠΑ, ρίχνοντας το βάρος τους σε πιο παρθένες αγορές.

Τα καθαρά κέρδη των ελληνικών τραπεζών από τα υποκαταστήματά τους στο εξωτερικό ήταν μεγάλα. Για την Εθνική, το 45% του συνόλου των κερδών της οφείλεται στα κέρδη από τα καταστήματά της στην Τουρκία. Για την Alpha Bank ήταν το 24% του συνόλου των κερδών της. Για την EFG Eurobank το ...%, για την EGNATIA το 33% και για την Πειραιώς το 41%. Σημειώνουμε ότι στην τραπεζική κρίση βπου ξέσπασε από το 2008 στις ΗΠΑ και την Ευρώπη δεν σημειώθηκε ούτε μία χρεοκοπία ελληνικής τράπεζας - έστω και μικρής. Φυσικά στηρίχτηκαν από το Δημόσιο με 28 δισ. ευρώ και τελευταία με άλλα 10 δισ. ευρώ από το "πακέτο" του Μνημονίου, αλλά στις ΗΠΑ και σε ευρωπαϊκές χώρες είχαμε χρεοκοπίες τραπεζών παρά τη στήριξη του τραπεζικού τομέα.

3. Έχει χιλιάδες επιχειρήσεις με παρουσία στις Βαλκανικές χώρες, την Ανατολική Ευρώπη, τη Ρωσία, την Ουκρανία, την Τουρκία, την Αίγυπτο κ.λπ.
Κανείς δεν ξέρει με ακρίβεια πόσες - ίσως χιλιάδες ελληνικές επιχειρήσεις έχουν εγκατασταθεί σ' αυτές τις χώρες και τις εκμεταλλεύονται, επωφελούμενες από τα χαμηλά μεροκάματα, την απουσία ισχυρών συνδικάτων, την απουσία πλαισίων προστασίας της εργασίας, την απουσία περιβαλλοντικών δεσμεύσεων για την επιχειρηματική δραστηριότητα, τη διαφθορά του πολιτικού συστήματος που ευνοεί την εξαγορά κυβερνητικών αξιωματούχων κ.λπ. κ.λπ. Ανάμεσα σ' αυτές τις χιλιάδες επιχειρήσεις είναι και πολλές που έκλεισαν τα εργοστάσιά τους στην Ελλάδα και μετεγκαταστάθηκαν σ' αυτές τις χώρες. Πολλές από αυτές είχαν πάρει στο μεταξύ κρατικές επιδοτήσεις με βάση τον αναπτυξιακό νόμο...

Να σημειώσουμε ότι ένα σημαντικό μέρος αποτελούν 480 ελληνικές επιχειρήσςεις που δραστηριοποιούνται στην Τουρκία, με εργοστάσια, εμπορικές και παντός άλλου τύπου αντιπροσωπείες, συνεργαζόμενες πολλές φορές με Τούρκους επιχειρηματίες. Το σύνολο των ελληνικών επενδύσεων στην Τουρκία είναι περίπου 6 δισ. δολάρια. Η σημαντικότερη απ' αυτές ήταν η εξαγορά της τουρκικής τράπεζας FINANS BANK από την Εθνική το 2009 με 4,5 δισ. δολάρια. Ειδικά το 2009, έτος οικονομικής κρίσης για την Ελλάδα, επενδύθηκαν στην Τουρκία από Έλληνες καπιταλιστές 780 εκατ. δολάρια. Για να κάνουμε τις συγκρίσεις, ο τουρκικές επενδύσεις στην Ελλάδα αντιπροσωπεύονται από 10 επιχειρήσεις με συνολική επένδυση 30 εκατ. ευρώ. Και παρ' όλα αυτά ήταν αρκετό να έρθει πρόσφατα ο Ερνογάν στην Ελλάδα με πολυμελή αντιπροσωπεία Τούρκων επισειρηυματιών για ν' αρχίσει το κλαψούρισμα όιτι οι Τούρκοι θα "καταλάβουν οικονομικά" την Ελλάδα...

Ο ιδιωτικός τομέας

Ας μπούμε όμως βαθύτερα στο αρχιπέλαγος του σύγχρονου ελληνικού καπιταλισμού, εξετάζοντας τον ελληνικό ιδιωτικό καπιταλιστικό τομέα.

. Κατασκευαστικές εταιρείες: Ένας ισχυρός και σύγχρονος καπιταλιστικός κλάδος, που δραστηριοποιείται επίσης με επιτυχία και στο εξωτερικό. Ελληνικές κατασκευαστικές κατασκευάζουν από διυλιστήρια στη Σ. Αραβία, αυτοκινητόδρομους στην Πολωνία, οικιστικά συγκροτήματα στη Ρωσία, κάθε λογής δημόσια και ιδιωτικά έργα σε όλη την έκταση των Βαλκανίων.

. Ελληνικές πολυεθνικές: Ναι, από την Ελλάδα ενεργούν ή είναι εγκατεστημένες 216 ελληνικές πολυεθνικές! Ο κατάλογος που δίνει η "Ναυτεμπορική" δεν είναι ακόμη ολοκληρωμένος - υπάρχουν και άλλες. Αυτές όλες ενεργούν σε όλο τον κόσμο με έδρα την Ελλάδα. Να σημειώσουμε ότι σ' αυτές δεν περιλαμβάνονται τραπεζικές και ναυτιλιακές εταιορείες.

. Υπεράκτιες (off shore) εταιρείες: Υπερχώριες τις αποκαλούν μερικοί και είναι εκατοντάδες. Ένας ολόκληρος ανεξέλεγκτος κόσμος επιχειρήσεων, όπως φάνηκε από τα σκάνδαλα της τελευταίας περιόδου. Δρουν ασύδοτα, με την ανοχή ή και κάλυψη των κυβερνήσεων και του καθεστώτος, προστατεύοντας τομείς της επιχειρηματικής δραστηριότητας από τη φορολόγηση, ξεπλένοντας "βρόμικο" χρήμα από τομείς μαφιόζικης καπιταλιστικής δραστηριότητας (ναρκωτικά, όπλα, trafficing κ.λπ.). Ένας μισθωτός που κάνει μια φορολογική παρατυπία ή ένας μικρομαγαζάτορας που δεν έχει τακτοποιημένα χαρτιά μπορούν να οδηγηθούν στη φυλακή ή στη χρεοκοπία, αλλά για τις αποδεδειγμένα πέραν των νόμων δραστηριότητες των πολυεθνικών υπάρχει ασυλία.

. Μερικά χτυπητά παραδείγματα ελληνικών επιχειρήσεων μεγάλης εμβέλειας: Στην Ελλάδα εδρεύει η INTRALOT, δεύτερη εταιρεία στον κόσμο στον τομέα τυχερών παιχνιδιών. Όλα της τα τερματικά και άλλα μηχανήματα, αλλά και το λογισμικό, είναι ελληνικής τεχνολογίας και παράγονται από την INTRACOM των 2.500 εργαζομένων. Η 3Ε COCA COLA είναι η δεύτερη σε κύκλό εργασιών μετά την πρώτη στις ΗΠΑ. Ελληνικής ιδιοκτησίας και με εργαστάσια σε πάνω από 30 χώρες, με πάνω από 30 εταιρεόιες σε χώρες με συνολικό πληθυσμό περίπου 500 εκατ. ανθρώπων. Οι ελληνικές χαλυβουργίες παράγουν πάνω από 2,5 εκατ. τόνους χάλυβα το χρόνο, καλύπτοντας τις ανάγκες της ελληνικής αγοράς αλλά και εξάγοντας στο εξωτερικό. Αναφέρουμε το συγκρότημα της ΒΙΟΧΑΛΚΟ με 90 εταιρείες σε πολλές χώρες. Η τσιμεντοβιομηχανία ΤΙΤΑΝ βρίσκεται σε πολλές χώρες, μεταξύ αυτών και οι ΗΠΑ, παράγοντας τσιμέντο από 7 εργαστάσια. Αλλά και επιειρήσεις με ισχυρή μετοχική συμμετοχή του Δημοσίου δραστηριοποιούνται σε πολλές χώρες και κατέχουν δεκάδες άλλες επιχειρήσεις. Αναφέρουμε τον ΟΤΕ (κατέχει πολλές εταιρείες τηλεπικοινωνιών - τηλεφωνίας σε όλα τα Βαλκάνια), τα ΕΛΠΕ κ.λπ. Πρέπει να υπογραμμίσουμε τη σημασία του ενεργειακού κλάδου, με την παρουσία της ΔΕΗ, της ΔΕΠΑ, της ΔΕΣΦΑ κ.λπ., αλλά και με τη συμμετοχή σε σημαντικά ενεργειακά δίκτυα πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Καπιταλιστική "εποποιία"

Θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε και με άλλα σοβαρά μεγέθη στη βιομηχανία, το εμπόριο, την τεχνογνωσία, τον τουρισμό κ.λπ. Αλλά όσα αναφέραμε δειγματοληπτικά αρκούν για να δώσουν μια πρώτη εικόνα για το δυναμισμό του ελληνικού καπιταλισμού, ιδιωτικού και δημόσιου. Δεν τα νααφέρουμε προφανώς για να δοξάσουμε τον ελληνικό καπιταλισμό, αλλά για να πούμε ότι η ελληνική εργατική τάξη αλλά ακόμη περισσότερο οι εκατοντάδες χιλιάδες μετανάστες που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα δεν έχουν πάρει ποτέ το μερίδιο που δικαιούνται από την ανάπτυξη του ελληνικού καπιταλισμού. Μέχρι και το 2008 και για 14 συνεχόμενα χρόνια η αύξηση του ελληνικού Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) ήταν από 3 έως 5,6% σε ετήσια βάση. Από τους ταχύτερους και διαρκέστερους ρυθμοιύς ανάπτυξης στον κόσμο. Μια πραγματική εποποιία για τον νελληγνικό καπιταλισμό, μια εποποιία κερδών και επέκτασης. Ωστόσο, οι Έλληνες εργαζόμενοι και οι εργαζόμενοι μετανάστες δεν πήραν παρά ψίχουλσα από αυτή την ανάπτυξη, ενώ η φτώχεια σταθεροποιήθηκε στο 20% και πάνω και ο επίσημος δείκτης της ανεργίας (που κρύβει μεγάλο μέρος της πραγματικής ανεργίας) παρέμεινε κοντά στο 10%.
Ένας ...αόρατος καπιταλισμός

Ο ελληνικός καπιταλισμός έχει καταφέρει να είναι σχεδόν ...αόρατος. Σαν να μην υπάρχει! Για τα δύο μεγάλα κόμματα και το ΛΑΟΣ εξηγείται γιατί τον καλύπτουν: η ...εξαφάνιση του ελληνικού καπιταλισμού βολεύει τη συνέχιση των πολιτικών λιτότητας, τη συνέχιση της άδικης αναδιανομής του πλούτου. Όμως πώς να εξηγήσει κανείς ότι και τα αριστρερά κόμματα διστάζουν να μιλήσουν για τον ελληνικό καπιταλισμό, να αποκαλύψουν τις διαστάσεις του και τη δυναμική του; Τα πάντα συζητιούνται σ' αυτή τη χώρα, αλλά οι λέξεις ελληνικός καπιταλισμός και πολύ περισσότερο η αποκάλυψη και αποτύπωση της πραγματικότητάς του είναι πράγματα που σπανίως θα συναντήσει κανείς ακόμη και στις δημόσιες τοποθετήσεις της Αριστεράς. Συνήθως μιλάνε με άλλες εκφράσεις, όπως "οι 200 οικογένειες", "η ολιγαρχία", "η πλουτοκρατία" κ.λπ. Μάλιστα, εφευρίσκουν διάφορα επίθετα για να τον χαρακτηρίσουν: καθυστερημένος, εξαρτημένος, μεταπρατικός κ.λπ. είναι μερικοί από τους χαρακτηρισμούς που έχει εφεύρει η Αριστερά για να ...συσκοτίσει την πραγματικότητα ενός από τους πιο δραστήριους, σύγχρονους αλλά και σκληρούς καπιταλισμούς του κόσμου. Με αυτό τον τρόπο, ο ελληνικός καπιταλισμός, εκτός από τις μεγάλες οικονομικές του επιτυχίες, έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα αδιαπέραστο σχεδόν προπέτασμα καπνού που τον καλύπτει. Το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής διανόησης και μάλιστα της Αριστερής έχει αποδεχτεί τη θεωρία της "Ψωροκώσταινας". Με μια τέτοια κακομοίρικη ανατομία του ελληνικού καπιταλισμού, οι κυβερνήσεις και τα κόμματα του κεφαλαίου καταφέρνουν να πείθουν την ελληνική εργατική τάξη και τον ελληνικό λαό ότι δεν πρέπει να έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις από έναν καθυστερημένο και εξαρτημένο καπιταλισμό. Αντί να διεκδικούν απ' αυτόν δικαιώματα, καλά θα κάνουν να αγωνιστούν εναντίον των ξένων "αφεντικών" του ελληνικού καπιυταλισμού, που δεν τον αφήνουν να προοδεύσει και να ανοίξει τα φτερά του... Όλο αυτό βέβαια επιτρέπει επίσης σε μια αριστερούτσικη ελίτ να συμπαρίσταται ή και να εντάσσεται στην "καλή κοινωνία", διεκδικώντας και κατέχοντας ρόλους στην καλλιτεχνία, τη μουσική, το θέατρο, τη λογοτεχνία και άλλους τομείς και εκδηλώσεις, που φτιασιδώνουν με άλλοθι "προοδευτικότητας" και "ελευθερίας" τον ελληνικό καπιταλισμό. Ποιος διακινδυνεύει αυτά τα προνόμια και τους ρόλους με το να τα βάλει ευθέως με τον ελληνικό καπιταλισμό; Γι' αυτό, το να κιλάς ευθέως γι' αυτόν είναι γραφικότητα, είναι tres banal...

Φυσικά, στην προέκταση μιας τέτοιας στάσης έρχεται και η συνεχής αναζήτηση για τη συμμετοχή στη διακυβέρνηση, με προγράμματα "εξυγίανσης" της ελληνικής οικονομίας, η οποία βρίσκεται όχι από το 2008 αλλά ...γενικώς σε διαρκή κρίση. Βέβαια ο ελληνικός καπιταλισμός δεν έχει ανοιχτά αυτιά για να ακούσει τέτοιες προτάσεις για συμμετοχή στη διακυβέρνηση. Δεν θέλουν καμιά Αριστερά. Καλό είναι να στέκεται στο περιθώριο, πολλές φορές και σαν μια σεβαστή γραφικότητα. Μόνο σε επικίνδυνες για το καθεστώς στιγμές καλείται να βοηθήσει να ξεπεραστεί η κρίση του. Όπως ήταν η "οικουμενική" κυβέρνηση του 1989, με τη συμμετοχή και των δύο μεγάλων κομμάτων της Αριστεράς. Για λίγο, μέχρι να περάσει η άμεση κρίση, κι ύστερα ξανά από την αρχή.

Τελικά, η σε μεγάλο βαθμό ενσωμάτωση της αριστερής διανόησης, ο κυβερνητισμός στην Αριστερά, η έλλειψη ταξικής προσέγγισης κ.λπ. έχουν ευθεία σχέση με την άρνηση της Αριστεράς να αναγνωρίσει τον αντίπαλό της, τον ελληνικό καπιταλισμό, και να τον στοχοποιήσει χωρίς περιστροφές. Γιατί αν κάνεις κάτι τέτοιο, οι συνέπειες είναι προφανείς: δεν μπορείς να συναγελάζεσαι με την "καλή κοινωνία", δεν μπορείς να είσαι "χρήσιμος" στη "διακυβέρνηση του τόπου", δεν είσαι αξοσέβαστο μέλος του επίσημου πολιτικού συτήματος, δεν έχεις ασυλία από τον ελληνικό καπιταλισμό, τους μηχανισμούς του και τα κόμματά του.

Σημείωση: Το κείμενο αυτό συνειδητά δεν ασχολήθηκε με την κρίση του ελληνικού καπιταλισμού. Όχι γιατί αυτή δεν υπάρχει, αλλά γιατί πρέπει πρέπει πρώτα να ξέρουμε τι είναι αυτό που είναι σε κρίση.

Κυριακή, 5 Σεπτεμβρίου 2010

Ο ΤΟΠΟΣ ΜΑΣ ΓΕΜΑΤΟΣ ΠΕΤΡΑ ΚΙ ΑΛΜΥΡΑ... Ο ΤΟΠΟΣ ΤΟΥΣ ΓΕΜΑΤΟΣ ΔΟΛΛΑΡΙΑ ΚΑΙ ΦΡΑΧΤΕΣ
Μεγάλη επιτυχία είχε σήμερα η κινητοποίηση πολιτιστικών και οικολογικών φορέων, στο Τσιφλίκι της Πλάκας. Πολύς κόσμος ανταποκρίθηκε στην εξόρμηση για ελεύθερες παραλίες. Κι αυτό παρά την κινητοποίηση του ξενοδοχειακού και κατασκευαστικού κατεστημένου, που έβαλαν τα τσιράκια τους,να απειλούν τους οργανωτές της πορείας αλλά και τα μέλη των οργανώσεων που συμμετείχαν.

Η Λαϊκή Συσπείρωση ήταν εκεί με αρκετό κόσμο, αλλά χωρίς πανό για να μην νοιώσουν κάποιοι φορείς ότι καπελώνονται εν όψη Δημοτικών εκλογών. Ο Πολιτιστικός σύλλογος της Φουρνής τέθηκε επικεφαλής, κρατώντας 2 πανό, ενώ αρκετός ήταν κι ο κόσμος που κατέβηκε ξέμπαρκος γιατί έμαθε τι γίνεται και θέλησε να συνδράμει. Η οικολογική κίνηση θα μπορούσε να έχει κι άλλο κόσμο. Από τις αρχές... βρέθηκαν μόνο δύο δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης του Δημάρχου, εκ των οποίων ο ένας έλεγε ότι ο Δήμος έκανε όλες τις απαραίτητες ενέργειες... για τη προστασία των παραλιών, ενώ ο άλλος έλεγε ότι η Δημοτική αρχή απέτυχε να προστατέψει τις παραλίες από τις καταπατήσεις, τις περιφράξεις, τις παράνομες εγκαταστάσεις και την άρνηση ελεύθερης πρόσβασης.
Ο κόσμος που κατέβηκε πράγματι έμεινε άναυδος από το μέγεθος του προβλήματος αφού στη μισή διαδρομή, δεν μπορούσε ούτε να δει την παραλία, καθώς τεράστιοι φράχτες που κυμαίνονταν στα 2 ως 2,5 μέτρα, έκοβαν κάθε επαφή με τον αιγιαλό...
Για διόδους πρόσβασης δε ούτε κουβέντα. Μόνο ένα ξενοδοχείο που έχει μπροστά του μια παραλία, που κάποτε έκαναν το μπάνιο τους δεκάδες λαϊκές οικογένειες, άνοιξε σήμερα την σιδερόφρακτη συρόμενη πύλη του... δια να επιδείξει καλή διαγωγή.
Στο διάβα μας καμαρώσαμε και το φιλοχριστιανικό ήθος των ξενοδόχων, μια που κάθε λίγο συναντούσαμε χτισμένα παραλιακά εκκλησάκια... που η παρουσία τους, νομιμοποιούσε και τις γύρω κατασκευές εκμετάλλευσης της παραλίας.
Μεγάλη εντύπωση μας έκανε και η περίφραξη μιας μελλοντικής επένδυσης, η οποία βρίθει αρχαιολογικών ευρημάτων. Στη συγκεκριμένη τοποθεσία, η αρχαιολογική έρευνα πληρώνεται από τους Ρώσους ιδιοκτήτες. Ο καθένας ας βγάλει τα συμπεράσματά του για το τι θα γίνει, αν η σκαπάνη δείξει ότι υπάρχουν ευρήματα τεράστιας σημασίας. Θα το μάθει ποτέ κανείς; Μακάρι να μην επιβεβαιωθούμε, αλλά...

Ο κόσμος που συμμετείχε έμοιαζε ευχαριστημένος που αυτό το Κυριακάτικο πρωινό δεν κάθισε ανέμελος σε μια καφετέρια, αλλά βάδισε 3 χιλιόμετρα μέσα στο λιοπύρι για να διατρανώσει την βούλησή του να ανοίξουν οι παραλίες για τους ντόπιους αλλά και τους επισκέπτες αυτής της περιοχής, που είναι πραγματικά μια από τις πιο όμορφες της Μεσογείου.
Δώσαμε όλοι ραντεβού για αγωνιστική συνέχεια και καταλήγοντας στην Πλάκα κάποιες οικογένειες κάναμε και μια βουτιά σε μια από τις πολύ όμορφες παραλίες που έχουν κλείσει, αφού πρώτα χαλαστήκαμε από τις αρχικές αρνήσεις του προσωπικού, που δυστυχώς τελούσε σε διατεταγμένη υπηρεσία.
Τελικά και με την παρουσία μας εκεί, αποδείξαμε ότι, όχι μόνο πρόβλημα δεν δημιουργούμε στους πελάτες των ξενοδοχείων, αλλά θα μπορούσαμε να γίνουμε πρεσβευτές της πραγματικής Κρητικής φιλίας και φιλοξενίας.

Εμείς επιμένουμε. Τουρισμός σημαίνει πολιτισμός και ευημερία γι όλους, κι όχι ρατσιστικό μίσος για το ντόπιο πληθυσμό και κέρδη μόνο για τον ξενοδόχο.
Ας το πάρουν κάποιοι χαμπάρι: Ο λαός μας μπορεί να εκχωρεί το δικαίωμα εκμετάλλευσης της φυσικής ομορφιάς του τόπου σε ένα επενδυτή (γιατί με το υπάρχον πολιτικό-οικονομικό σύστημα δυστυχώς ο λαός μας δεν μπορεί να γίνει ο ίδιος, ένας συλλογικός επενδυτής), όμως δεν παραχωρεί τη Λαϊκή περιουσία, όπως τις παραλίες σε κανένα. Αυτός ο τόπος ανήκει στα παιδιά όλων μας. Πλουσίων και φτωχών.ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
.